محبت خداوندامام ابن القیم رحمه الله در کتاب "مدارج السالکین" اسباب بسیار جالبی را برای محبت الله متعال ذکر می کند که عبارتند از:

۱- قرائت قرآن با تدبر و فهم معانی و مفاهیم آن، و آنچه از ما می خواهد. مانند کتابی که انسان حفظ می کند و آن را شرح می دهد تا مفهوم و مراد آن را به دیگران برساند.۲- تقرب و نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی بوسیله نوافل بعد از انجام فرائض. زیرا نوافل سبب رسیدن انسان به درجه*ی محبوبیت می شود. همانطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی از الله متعال نقل می کند که: «مازال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی أحببته» یعنی: بنده ی من بوسیله استمرار در نوافل خودش را به من نزدیک می کند تا اینکه من او را دوست می دارم…

۳- به صورت مداوم یاد کردن وی در هر حال به وسیله قلب، زبان، عمل و حال، و بهره ی هر انسانی از محبوبیتش در نزد الله ذوالجلال به اندازه ی ذکر و یادی است که از او می کند.

۴- ایثار نمودن خوشيها و لذتهای نفس در مقابل چیزهایی که الله آنها را دوست دارد. و عمل نمودن به فرامین الهی گرچه سخت و دشوار باشد.

۵- اندیشیدن و تفکر در اسماء و صفات الله متعال و شناخت وی از طریق قلب و گشتن در بوستان معرفتش و بنیانهای آن، زیرا کسی که الله را با اسماء و صفات و افعال وی می شناسد او را به شدت دوست می دارد، و به همین علت معطله و فرعونیه و جهمیه راهزنانی بودند که در مقابل قلب انسان و رسیدن آن به محبوب فاصله ایجاد کردند.

۶- نگریستن به نیکی ها و احسان ها و نشانه ها و نعمت ها ی ظاهری و باطنی الله یکتا، زیرا انسان را به سوی محبت وی راهنمایی می کند.

۷- از شگفت انگیزترین اسباب محبت الله، انکسار قلب و سرشگستگی و اظهار نیاز و عجز در مقابل وی می*باشد.

۸- خلوت با پروردگار جهانیان به هنگام نزول رحمتهای الهی و مناجات با وی و تلاوت کلام گهربارش و ایستادن فرارویش (در نماز) با حضور قلب و آراسته شدن به آداب عبودیت به هنگام قرار گرفتن در مقابلش و پایان بخشیدن به آن با استغفار و اظهار عجز در عبادت وی.

۹- همنشینی با محبین و دوستداران الله متعال و صادقین و چیدن ثمرهای شیرین و نیکوی کلامشان همانگونه که انسان میوه را از درخت می گزیند.
۱۰- دوری گزیدن از هر چیزی که باعث جدایی قلب انسان و دوري با الله متعال می شود. و در پایان ابن قیم رحمه الله مي فرمايد: دوستداران الله به وسیله ی این ده چیز به درجه و منزلت محبت دست یافتند و بر محبوبشان وارد شدند.